Om webbplatsen | Kontakt

49Plus

Det är ofrånkomligt att när vi närmar oss medelåldern så kommer funderingar kring framtiden. Har jag jobbet kvar till pensioneringen, hur blir ekonomin, klarar jag hälsan, kan jag utveckla mig själv och vad gör jag av fritiden och förstår jag vilken omställning det blir att lämna ett lönearbete.

Kan jag kanske hitta på något eget? Idag finns endast pensionärsorganisationerna som tar tag i dessa frågor men de är för ensidiga och har bara pensionärslivet som utgångspunkt. Det finns också en övergångstid som man måste se. 49 Plus ser helheten och ger råd.


Publicerat 2011-09-20

Den så kallade begravningsförsäkringen som bl.a. Folksam har upphör i nuvarande form vid årsskiftet. Det finns många innovationer på gång för att ersätta försäkringen. Jag fick ett erbjudande att betala 152 respektive 250 kr i månaden för en kombinerad gruppliv och olycksfallsförsäkring. Villkoren var sådana att vid dödsfall efter 79 år så utgick 10000 kr respektive ett fondsparande i den andra försäkringen med okänd nivå. Det är bättre att själv spara 152 kr i månaden då har arvingarna med en låg ränta över 35 000 till en begravning om du startar vid 65 år. Skulle man få för sig att ha lite kul på 75 årsdagen och sticka utomlands så har man så det räcker. I jorden kommer man alltid. Jag kan bara avråda från dessa försäkringar, spara själv det lönar sig och göder inte försäkringsbolagen. En olycksfallsförsäkring kan man få för en billig penning, vad man nu skall ha en sådan till?


Publicerat 2011-05-22

Nedan kan du läsa vad SPRF,s (pensionärsorganisation med nästan 30 000 medlemmar) ordförande i Stockholmsavdelningen Owe Landgren skriver om situationen för pensionärerna. Tycker du han har rätt gå med i SPRF, du kan använda min epostadress under kontakt ovan längst upp till höger.

Ordföranden har ordet

Vi vill att pensionerna bl.a. skall följa löneutvecklingen. Vad tycker Du?
Den allmänna pensionen har sänkts under åren 2010 och 2011 med mer än 7 % med argumenten att Sveriges ekonomi har lidit av att ekonomin i världen har stagnerat, att börsen sjunker och att allmän oro sprider sig. Prognosmakarna på pensionsmyndigheten siar och tror att om inte pensionerna reduceras och följer systemet med den inbyggda bromsen blir det bankrutt i systemet om ett antal år.

Här ett citat som belyser prognosers värde: ”Ekonomi är inte olikt meteorologi. I båda disciplinerna används ofta extremt sofistikerade matematiska modeller men prognoserna är ändå lika träffsäkra som en avsågad hagelbössa.”

Nu läser vi i tidningar och ser på TV att lönerna ökar och bonusarna slår alla rekord samtidigt som inflationen stiger, hyror ökar med 2,5 % och räntorna stiger. Det är tydligt att vi pensionärer ensamma skall stå tillbaka och se till att ekonomiska förbättringar inte gäller 1,8 miljoner pensionärer.

Varför denna negativa trend som drabbar pensionärerna? Nu när Sveriges ekonomi går strålande, BNP (bruttonationalprodukten) ökar med 6,9 %, arbetslösheten minskar etc.?

Vi inom avdelning 13 Stockholm har som krav att pensionerna knyts till ”löneförhandlingarna”, d.v.s. en återgång till att pensionärsorganisationerna överlägger med regeringen om pensionernas årliga förändring.

Vi pensionärer är ett tåligt släkte och uppfostrade att man skall förhandla och komma överens utan att bråka. Idag har pensionärsorganisationerna regelbundna kontakter med regeringen, där vi framför vad vi anser är rätt och riktigt. Men det blir bara prat!

Vi i vår avdelning anser att det får vara slut med allt prat. Nu måste vi gå till handling. Nästa steg blir ”social olydnad”, d.v.s. demonstration utan tillstånd på platser där vi kommer att synas och bli allmänt olydiga. Kan man i Nordafrika kasta ut presidenter så kan väl vi få det demokratiska etablissemanget i Sverige att lyssna på oss 60+.

Som medlem hos oss är Du med om att arbeta för en förbättrad pensionärsekonomi plus att vi ska ha vård och omsorg i världsklass!

På sista sidan hittar Du mer information om hur Du kan värva en ny medlem att komma med i en framåtsyftande gemenskap för att försöka uppnå en rättvis fördelning av resurser för både plånbok och vård!

Nu går det mot höst så det är dags att ta på hatten.  

Owe Landgren


Publicerat 2010-04-21

Några lättförståeliga förklaringar och sanningar om pensionerna!

SPRF:s distrikt Stockholm skriver några sanningar till sitt förbund under rubriken ”URUSEL EKONOMISK UTVECKLING FÖR SVERIGES PENSIONÄRER!” Dessa fakta som i redigerad form redovisas nedan och ovan är avsedda att vidarebefordra till regeringen och de politiska partierna

Under innevarande år och under den tid som Vårpropositionen 2010 omfattar kan vi konstatera att pensionerna minskar och skillnaderna ökar mellan löntagarna och pensionärerna på ett icke acceptabelt sätt.

Sedan slutet på 1980-talet har skillnaderna mellan de yrkesverksamma och pensionärerna ökat från att lönen för medelinkomsttagaren var 12 300 kr/mån och medelpensionen var 7 800 kr/mån till 2010 då medelinkomsten är 28 600 kr/mån och medelpensionen 12 400 kr/mån. Skillnaden mellan medelinkomsten och medelpensionen var 1989, 4 500 kronor. Till 2010 hade skillnaden ökat till 16 200 kronor vilket som synes är helt oacceptabelt.

Redan denna spännvidd skapar motsättningar mellan grupper i samhället, motsättningar som SPRF med all kraft måste motverka genom att prioritera och med kraft aktivt driva frågan om förändringar i pensionssystemet som motverkar de beskrivna effekterna. Så ser det ut fram till början av 2010.

Enligt de avtal som tecknats på arbetsmarknaden med giltighet från och med 1 april 2010 och Medlingsinstitutets inriktning på avtalsrörelsen 2010 kommer lönerna att öka med minst 2,5 procent. Denna löneökning i kombination med bromsen 2011 (3 procent) och Regeringens förslag till skatteförändringar från och med 1 januari 2011 för pensionärer kommer skillnaden (spännvidden) att öka ännu mer mellan yrkesverksamma och pensionärer. Se bifogade redovisning.

Om SPRF och andra intresseorganisationer för pensionärer skall bli trovärdiga och ha ett existensberättigande i framtiden är det tre krav som förbundsstyrelsen nu måste diskutera med politiker. De krav som måste ställas till våra politiker är att pensionsuppgörelsen från mitten av 1990-talet måste ses över och ändras med det snaraste.

Tre viktiga frågor som måste lösas:

 * Pensionerna ska följa löneindex
 * 1,6 procentavdraget skall bort
 * Bromsen avskaffas


Publicerat 2010-03-29

Några fakta i pensionsdebatten
 
Inledning
År 2010 har pensionsbeloppen  i kronor sänkts för första gången på länge samtidigt som löntagarna får både lönehöjningar och stora skattereduktioner. Det framkallar stort missnöje hos pensionärerna,

Pensionerna
Pension är uppskjuten lön baserad på avstått löneutrymme, således inget bidrag. För att utfästelserna till pensionärerna ska infrias och att de ska få del av den allmänna standardhöjningen bör pensionsnivåerna höjas och indexeringen förändras till direkt följsamhet mot löneutvecklingen mätt med inkomstindex.

Huvuddelen av nuvarande pensionärer har gått i pension i ATP-systemet och var då utlovade värdesäkrade pensioner. De utfästelserna från staten har svikits från 1990-talets början och sviks fortfarande. Den under några år fördelaktigare uppräkningen med följsamhetsindexeringen har inte återställt köpkraften från år 1989. För återställande av köpkraften återstod år 2009 ca 6 procent, nu utökat till ca 9 procent genom 3-procentsnedräkningen år 2010.

Det är inte brist på pengar i pensionssystemet om medfört pensionsnedräkningen utan orimliga regler för omräkning av pensionerna. För varje år hittills under 2000-talet har pensionssystemets inkomster i form av avgifter och fondavkastning varit större än utgifterna för pensionsutbetalningarna och systemets administration .

Orsaken till pensionsnedräkningarna är främst reglerna för den automatiska balanseringen och statens överföring av 260 miljarder kronor från pensionssystemet till statsbudgeten i början av 2000-talet. AP-fonden hade år 2008, trots avtappningen till statsbudgeten, ett värde av drygt 700 miljarder kronor. Beloppet för nedräkningen av pensionerna år 2010 var ca 7 miljarder kronor, dvs. endast ca 1 procent av AP-fondens behållning, som dock enligt nuvarande regler inte får användas för sitt ändamål, att utnyttjas vid ekonomisk nedgång

Den senaste tidens utveckling liksom utsikterna för de närmaste åren, bl.a. sänkning av pensionerna med minst ytterligare 4,5 procent år 2011, är motiv för krav på snar översyn av det nya pensionssystemet. Pensionärernas ekonomiska trygghet måste gå före pensionssystemets stabilitet på lång sikt.

Skattesystemet
Hanteringen av pensionärerna skattemässigt är oacceptabel av främst tre skäl:
1 Den strider mot grundregeln att skatt ska tas ut efter ekonomisk bärkraft.
2 Den utgör ett brott mot pensionsöverenskommelsen 1994 att pensionsinkomster ska beskattas på samma sätt som förvärvsinkomster (Ds 2009:53, s.40).
3 Den negativa särbehandlingen av pensionärerna utgör diskriminering av folkgrupp enligt Europakonventionen och Lissabonfördraget, som numera gäller som svensk lag.
   Inkomst av pension och lön ska fullt ut beskattas lika, det är ett oeftergivligt krav.
Dokumentet är framtaget av Karl-Olf Hedler


SPRF:s expert på pensioner Karl-Olov Hedler har också tagit fram denna graf och underlaget som på ett informativt sätt beskriver pensionärernas ekonomiska situation i förhållande till löntagare. Det är många bollar i debatten och det är inte lätt att förstå alla sammanhang. Det stora problemet är att nivån på pensionen hela tiden minskar i förhållande till löntagarna. Det är att märka att det här handlar om medelinkomsttagare. Till detta kommer orättvisorna i beskattningen av pensionärer. I en del intervjuer av pensionärer så klagar de inte utan tycker att de har det bra. Har man haft hög lön är relativt nybliven pensionär och är två i hushållet då är man ”fat cat”. De är inte den gruppen som är intressant. Däremot när den lägst avlönade parten blir ensam i 70-årsåldern då blir det bara minnen av ”fat cat” som återstår.

Karl Gunnheden 


Publicerat 2009-10-10: 

Karl-Olov Hedler har upprättat dokumentet 2009-10-07 och han är medlem i pensionärsorganisationen SPRF.

Pensionärsekonomi
Den senaste tidens ekonomiska utveckling med aviserade försämringar för pensionärerna fokuserar på pensionärernas förhållanden och motiverar krav på motåtgärder och specificering av åtgärder för förbättringar. Pensionärerna bör lika väl som löntagarna få del av den allmänna standardförbättringen i samhället. Utfästelserna om värdesäkrade pensioner måste infrias samt ekonomisk och annan diskriminering av pensionärer upphöra. Förbättringarna kan ske på följande sätt.

Uppräkning och inkomstföljsamhet för garantipensionerna
För återställande av garantipensionens relation till den allmänna lönenivån år 1989 ska garantipensionens maximibelopp räknas upp med ca 1 500 kronor per månad. För fortsatt rimlig inkomstnivå bör garantipensionen fortsättningsvis inkomstindexeras, t.ex. genom anknytning till inkomstindexen eller inkomstbasbeloppet. Garantipensionen skall i princip rymma rimlig bostadskostnad.

Förbättring av bostadstilläggen (BTP)
I avvaktan på garantipensionsnivå som rymmer rimlig bostadskostnad bör BTP-förmånerna förbättras genom att ersättningsgraden och kostnadstaket höjs till samma nivåer som för särskilt bostadsbidrag och äldreförsörjningsstöd, nämligen till 100 procent respektive högst 6200 kronor per månad.

Värdesäkringsgaranti och inkomstföljsamhet för tilläggs- och inkomstpensionerna
Tilläggspensionernas köpkraft från år 1990 ska återställas genom uppräkning med ca 9 procent år 2010. Det nya allmänna pensionssystemet måste ses över med inriktning mot stabil inkomstutveckling för pensionärerna genom värdesäkringsgaranti och omräkning med inkomstindex. Innehållet i mitt material överensstämmer med SPRF:s pensionärspolitik men dokumentet har inte setts av förbundsordföranden. En liten avvikelse är yrkandet om totalt 9 procents uppräkning baserat på eftersläpande återställande om 6 procent från 1990-talet för de äldre ATP-pensionärerna med tillägg av 3 procent för år 2010.

Utökad rätt till efterlevandeförmånerna och förlängd ersättningstid
Reglerna för omställningspension bör ses över med inriktning mot att pensionen även ska utgå till pensionärer 65 år och äldre och ersättningstiden förlängas från 12 till 24 månader.

Slopande av skattediskrimineringen
Pensionerna, som ju är uppskjuten lön, ska beskattas efter samma skattesatser som arbetsinkomster.